True Love artiklar

RECENSION. Efter den inte fullt så lyckade världslanseringen är Ebba Forsberg tillbaka med sin andra cd. Då som nu är anslaget allvarligt och hantverket övertygande. Då som nu är det bra i teorin men, faktiskt, rätt tråkigt i praktiken. Vad som saknas är en sista inspirerad gnista som kunde göra musiken busigare. Addict och Sometimes är snubblande nära att... True Love Poster. Product description . Handpicked design 12681. Frame not included . Passe-partout not included . Not included in discounts and deals Delivery. Normally, we ship and deliver orders within 3-7 working days. Read more in our FAQ *This poster will be created and printed to order after you have placed your order. ... Är du taggad på Göteborgs nya balladklubb True Love men undrar vad du ger dig in på? Ryktena har varit många och hajpen varit enorm. Med inspiration från Stockholmsklubben Natten har Göteborg äntligen fått sin motsvarighet. Visst, har “balladklubbar” kommit och gått genom åren men av någon anledningen känns det som om True Love är här för att stanna. True Love Poster. Produktbeschreibung . Handpicked 12681. Rahmen nicht inbegriffen . Passepartout nicht inbegriffen . Not included in discounts and deals Versand. Unsere Lieferzeit beträgt 2-6 Arbeitstage. Erfahre mehr dazu im 'Kundenservice'. *Dieses Poster wird auf Bestellung hergestellt und gedruckt, nachdem du uns den Auftrag hierfür ... True Love Poster. Descripción del producto . Handpicked design 12681. El marco no está incluido . Passepartout no está incluido . No se incluye en los descuentos y ofertas Entrega. Nuestros plazos de entrega son de 3-8 días laborales. Lea más sobre nuestras ... True Love Poster. Productbeschrijving . Handpicked 12681. Lijst is niet inbegrepen . Passepartout is niet inbegrepen . Not included in discounts and deals Levering. Onze levertijd is normaal 3-8 werkdagen vanaf de besteldatum. Lees meer bij 'Veel ...

stockholm, sverige has been created

2019.11.09 05:15 MarleyEngvall stockholm, sverige has been created

History of the Jewish Church, vol. I — Arthur Penrhyn Stanley, D.D.
[Preface] [Introduction] I : The Call of Abraham [i.] [ii.] II : Abraham and Isaac [i.] [ii.] III : Jacob [i.] [ii.] IV : Israel in Egypt [i.] [ii.] V : The Exodus [i.] [ii.] VI : The Wilderness [i.] VII : Sinai and the Law [i.] [ii.] VIII : Kadesh and Pisgah [i.] [ii.] IX : The Conquest of Palestine [i.] X : The Conquest of Western Palestine—The Fall of Jericho [i.] XI : The Conquest of Western Palestine—Battle of Beth-horon [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [ii.] XIII : Israel Under the Judges [i.] [ii.] [iii.] XIV : Deborah [i.] [ii.] XV : Gideon [i.] [ii.] XVI : Jephthah and Samson [i.] [ii.] XVII : The Fall of Shiloh [i.] XVIII : Samuel and the Prophetical Office [i.] [ii.] XIX : The History of the Prophetical Order [i.] [ii.] XX : On the Nature of the Prophetical Teachings [i.] [ii.] Appendix I : The Traditional Localities of Abraham's Migration [i] Appendix II : The Cave at Machpelah [i.] [ii.] Appendix III : The Samaritan Passover [i.]
History of the Jewish Church, vol. II
[Preface] XXI : The House of Saul [i.] [ii.] XXII : The Youth of David [i.] [ii.] XXIII : The Reign of David [i.] [ii.] XXIV : The Fall of David [i.] [ii.] XXV : The Psalter of David [i.] [ii.] XXVI : The Empire of Solomon [i.] [ii.] XXVII : The Temple of Solomon [i.] [ii.] XXVIII : The Wisdom of Solomon [i.] [ii.] XXIX : The House of Jeroboam—Ahijah and Iddo [i.] [ii.] XXX : The House of Omri—Elijah [i.] [ii.] XXXI : The House of Omri—Elisha [i.] XXXII : The House of Omri—Jehu [i.] XXXIII : The House of Jehu—The Syrian Wars, and the Prophet Jonah [i.] XXXIV : The Fall of Samaria [i.] XXXV : The First Kings of Judah [i.] [ii.] XXXVI : The Jewish Priesthood [i.] [ii.] XXXVII : The Age of Uzziah [i.] [ii.] XXXVIII : Hezekiah [i.] [ii.] XXXIX : Manasseh and Josiah [i.] [ii.] XL : Jeremiah and the Fall of Jerusalem [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [Notes, Volume II]
History of the Jewish Church, vol. III
[Preface] XLI : The Babylonian Captivity [i.] [ii.] [iii.] XLII : The Fall of Babylon [i.] [ii.] XLIII : Persian Dominon—The Return [i.] [ii.] XLIV : Ezra and Nehemiah [i.] [ii.] [iii.] XLV : Malachi [i.] [ii.] [iii.] XLVI : Socrates [i.] [ii.] [iii.] XLVII : Alexandria [i.] [ii.] [iii.] XLVIII : Judas Maccabæus [i.] [ii.] [iii.] [iv.] XLIX : The Asmonean Dynasty [i.] [ii.] [iii.] L : Herod [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [v.]
(i.) (ii.) (iii.)
Make America make sense again, lest I cease to exist. Even in the absence of functional institutions of journalism and government, a responsive Executive Branch could bring the 9/11 terror system to heel. Please consider writing in a vote for MARLEY ENGVALL, for President of the United States of America.
https://www.paypal.com/pools/c/8lVTi6EIcF
Though we expect no funding to reach us, every bit will help to expose the massive digital fraud that is afoot. In the absence of funding, word of mouth will be essential. Mass communication is heavily censored.
Soon, there will be a full accounting. No amount is too small. Eternal thanks.
Professor Pilenis avgång som chefredaktör för tidskriften Open Chemical Physics: ett öppet brev från Dr. Niels Harrit
Efter uppsatsen med titeln "Aktivt termitmaterial upptäckt i damm från världen 9/11 Trade Center Catastrophe," som jag tillsammans med åtta kolleger medförfattare publicerades i Open Chemical Physics Journal, dess huvudredaktör, professor Marie-Paule Pileni, plötsligt sade upp sig. Det har föreslagits att denna avgång ställer tvivel om den vetenskapliga sundheten av vårt papper.
Men professor Pileni gjorde det enda hon kunde göra om hon ville rädda sin karriär. Efter när hon avgick, kritiserade hon inte vårt papper. Snarare sa hon att hon inte kunde läsa och utvärdera det, eftersom hon hävdade att det ligger utanför hennes expertisområden.
Men det är inte sant, vilket framgår av information som finns på hennes egen webbplats. Hennes lista över publikationer avslöjar att professor Pileni har publicerat hundratals artiklar inom området nanovetenskap och nanoteknologi. Hon är faktiskt erkänd som en av ledarna på området. Hennes uttalande om hennes ”stora avancerade forskning” påpekade att hon redan 2003 var ”den 25: a högsta citerade forskare på nanoteknologi ".
Sedan slutet av 1980-talet har hon dessutom tjänat som konsult för den franska armén och andra militärer institutioner. Från 1990 till 1994 fungerade hon till exempel som konsult för Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
Hon kunde därför lätt ha läst våra artiklar, och det gjorde hon säkert. Men genom att förneka att hon hade läste den, hon undvek frågan som oundvikligen skulle ha ställts till henne: "Vad tycker du om det?"
Inför den frågan skulle hon ha haft två alternativ. Hon kunde ha kritiserat det, men det skulle har varit svårt utan att uppfinna lite konstgjord kritik, som hon som en bra forskare med utmärkt rykte skulle säkert inte ha velat göra. Det enda andra alternativet skulle ha varit att erkänna sundheten i vårt arbete och dess slutsatser. Men detta skulle ha hotat hennes karriär.
Professor Pilenis avgång från tidskriften ger en inblick i villkoren för yttrandefrihet kl våra universitet och andra akademiska institutioner efter 9/11. Denna situation är en spegel av det västerländska samhället som helhet --- även om våra akademiska institutioner borde vara fristad där forskning utvärderas av dess inneboende spetskompetens, inte av dess politiska korrekthet.
I professor Pilenis land, Frankrike, är strävan att bromsa professorernas medborgerliga rättigheter vid universiteten särskilt stark, och kampen är hård.
Jag avslutar med två punkter. För det första är orsaken till sanning 9/11 inte en som hon har tagit upp, och handlingen hon valde var vad hon var tvungen att göra för att rädda sin karriär. Jag har inga dåliga känslor mot Professor Pileni för det val hon gjorde.
För det andra innebar hennes avgång från tidskriften på grund av publiceringen av vårt papper inget negativt om papperet.
Själva det faktum att hon inte gav någon kritik av det gav implicit en positiv utvärdering --- ett erkännande av att dess metodik och slutsatser inte på ett trovärt sätt kan ifrågasättas.
(Omtryckt från 911blogger.com
WTC7 i fritt fall: inget längre kontroversiellt
Professor Pileni's Resignation as Editor-in-Chief of the Open Chemical Physics Journal: an open letter from Dr. Niels Harrit
After the paper entitled "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," which I along with eight colleagues co-authored, was published in the Open Chemical Physics Journal, its editor-in-chief, Professor Marie-Paule Pileni, abruptly resigned. It has been suggested that this resignation casts doubt on the scientific soundness of our paper.
However, Professor Pileni did the only thing she could do, if she wanted to save her career. After resigning, she did not criticize our paper. Rather, she said that she could not read and evaluate it, because, she claimed, it lies outside the areas of her expertise.
But that is not true, as shown by information contained on her own website. Her List of Publications reveals that Professor Pileni has published hundreds of articles in the field of nanoscience and nanotechnology. She is, in fact, recognized as one of the leaders in the field. Her statement about her "major advanced research" points out that, already by 2003, she was "the 25th highest cited scientist on nanotechnology".
Since the late 1980s, moreover, she has served as a consultant for the French Army and other military institutions. From 1990 to 1994, for example, she served as a consultant for the Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
She could, therefore, have easily read our paper, and she surely did. But by denying that she had read it, she avoided the question that would have inevitably been put to her: "What do you think of it?"
Faced with that question, she would have had two options. She could have criticized it, but that would have been difficult without inventing some artificial criticism, which she as a good scientist with an excellent reputation surely would not have wanted to do. The only other option would have been to acknowledge the soundness of our work and its conclusions. But this would have threatened her career.
Professor Pileni's resignation from the journal provides an insight into the conditions for free speech at our universities and other academic institutions in the aftermath of 9/11. This situation is a mirror of western society as a whole---even though our academic institutions should be havens in which research is evaluated by its intrinsic excellence, not its political correctness.
In Professor Pileni's country, France, the drive to curb the civil rights of professors at the universities is especially strong, and the fight is fierce.
I will conclude with two points. First, the cause of 9/11 truth is not one that she has taken up, and the course of action she chose was what she had to do to save her career. I harbor no ill feelings toward Professor Pileni for the choice she made.
Second, her resignation from the journal because of the publication of our paper implied nothing negative about the paper.
Indeed, the very fact that she offered no criticisms of it provided, implicitly, a positive evaluation--- an acknowledgment that its methodology and conclusions could not credibly be challenged.
(Reprinted from 911blogger.com)
South Tower Molten Metal & Collapse
May 2011 BBC Interview with Dr. Niels Harrit
Hypothesis -- Steven E. Jones
NIST engineer John Gross denies WTC molten steel
9/11 Mysteries: Demolitions [molten metal]
WTC7 in Freefall: No Longer Controversial
(i.) (ii.) (iii.) (iv.)
Introduction. Foreword. I. I Begin a Pilgrimage. (i.) II. En Route. (i.) III. A Pilgrim's Progress. (i.) (ii.) IV. Le Nouveau. (i.) (ii.) (iii.) V. A Group of Portraits. (i.) (ii.) VI. Apollyon. (i.) (ii.) VII. An Approach to the Delectable Mountains. (i.) (ii.) (iii.) VIII. The Wanderer. (i.) IX. Zoo-Loo. (i.) (ii.) X. Surplice. (i.) XI. Jean le Negre. (i.) (ii.) XII. Three Wise Men (i.) XIII. I Say Good-Bye to la Misère (i.)
I. His General Line of Business. II. The Shipwreck. III. Wapping Workhouse. IV. Two Views of a Cheap Theatre. V. Poor Mercantile Jack. VI. Refreshments for Travellers. VII. Travelling Abroad. VIII. The Great Tasmania's Cargo IX. City of London Churches. X. Shy Neighbourhoods. XI. Tramps. XII. Dullborough Town. XIII. Night Walks. XIV. Chambers. XV. Nurse's Stories. XVI. Arcadian London. XVII. The Calais Night-mail. XVIII. Some Recollections of Mortality. XIX. Birthday Celebrations. XX. Bound for the Great Salt Lake. XXI. The City of the Absent. XXII. An Old Stage-Coaching Horse. XXIII. The Boiled Beef of New England. XXIV. Chatham Dock-Yard. XXV. In the French-Flemish Country. XXVI. Medicine-Men of Civilization. XXVII. Titbull's Almshouses. XXVIII. The Italian Prisoner.
marley engvall 912 creamery road ashfield, massachusetts 01330
[email protected]
413-628-4548
https://twitter.com/marleyengvall https://facebook.com/marley.engvall
I. The Dawn. II. A Dean, and a Chapter also. III. The Nuns' House. IV. Mr. Sapsea. V. Mr. Durdles and Friend. VI. Philanthropy in Minor Canon Corner. VII. More Confidences Than One. VIII. Daggers Drawn. IX. Birds in the Bush. X. Smoothing the Way. XI. A Picture and a Ring. XII. A Night with Durdles. XIII. Both at their Best. XIV. When shall these Three meet again? XV. Impeached. XVI. Devoted. XVII. Philanthropy, Professional and Unprofessional. XVIII. A Settler in Cloisterham. XIX. Shadow on the Sundial. XX. A Flight. XXI. A Recognition. XXII. (i.) (ii.) A Gritty State of Things comes on. XXVIII. (i.) (ii.) The Dawn Again.
Preface. Les Trois Ours. Les Quatres Saisons. La Rose Mousseuse. Les Trois Souhaits. Le Chat et le Renard. Blanche-Neige. Les Trois Citrons. La Ville Submergée. Le Poisson d'Or. La Cabane au Toit de Fromage. Le Vrai Heritier. Yvon et Finette. Le Renard et le Loup. La Mauvaise Femme. Baba-Iaga. Le Nez. L'Hospitalité du Pacha. Les Deux Frères. Le Berger et le Dragon. Les Deux Aumones. L'Amore d'Une Mère. Le Cheveu Merveilleux. Un Conte de ma Mère l'Oie. Godefroi, le Petit Ermite. Le Grain de Moutarde. Vocabulary. (a - l) Vocabulary. (m - z)
ይህ የእርስዎ ቦታ ነው። አንዳችሁ ለሌላው ደጎች ሁኑ። https://old.reddit.com/thesee [♘] [♰] [☮]
submitted by MarleyEngvall to stockholmsverige [link] [comments]


2019.11.09 04:32 MarleyEngvall malmö, sverige has been created

History of the Jewish Church, vol. I — Arthur Penrhyn Stanley, D.D.
[Preface] [Introduction] I : The Call of Abraham [i.] [ii.] II : Abraham and Isaac [i.] [ii.] III : Jacob [i.] [ii.] IV : Israel in Egypt [i.] [ii.] V : The Exodus [i.] [ii.] VI : The Wilderness [i.] VII : Sinai and the Law [i.] [ii.] VIII : Kadesh and Pisgah [i.] [ii.] IX : The Conquest of Palestine [i.] X : The Conquest of Western Palestine—The Fall of Jericho [i.] XI : The Conquest of Western Palestine—Battle of Beth-horon [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [ii.] XIII : Israel Under the Judges [i.] [ii.] [iii.] XIV : Deborah [i.] [ii.] XV : Gideon [i.] [ii.] XVI : Jephthah and Samson [i.] [ii.] XVII : The Fall of Shiloh [i.] XVIII : Samuel and the Prophetical Office [i.] [ii.] XIX : The History of the Prophetical Order [i.] [ii.] XX : On the Nature of the Prophetical Teachings [i.] [ii.] Appendix I : The Traditional Localities of Abraham's Migration [i] Appendix II : The Cave at Machpelah [i.] [ii.] Appendix III : The Samaritan Passover [i.]
History of the Jewish Church, vol. II
[Preface] XXI : The House of Saul [i.] [ii.] XXII : The Youth of David [i.] [ii.] XXIII : The Reign of David [i.] [ii.] XXIV : The Fall of David [i.] [ii.] XXV : The Psalter of David [i.] [ii.] XXVI : The Empire of Solomon [i.] [ii.] XXVII : The Temple of Solomon [i.] [ii.] XXVIII : The Wisdom of Solomon [i.] [ii.] XXIX : The House of Jeroboam—Ahijah and Iddo [i.] [ii.] XXX : The House of Omri—Elijah [i.] [ii.] XXXI : The House of Omri—Elisha [i.] XXXII : The House of Omri—Jehu [i.] XXXIII : The House of Jehu—The Syrian Wars, and the Prophet Jonah [i.] XXXIV : The Fall of Samaria [i.] XXXV : The First Kings of Judah [i.] [ii.] XXXVI : The Jewish Priesthood [i.] [ii.] XXXVII : The Age of Uzziah [i.] [ii.] XXXVIII : Hezekiah [i.] [ii.] XXXIX : Manasseh and Josiah [i.] [ii.] XL : Jeremiah and the Fall of Jerusalem [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [Notes, Volume II]
History of the Jewish Church, vol. III
[Preface] XLI : The Babylonian Captivity [i.] [ii.] [iii.] XLII : The Fall of Babylon [i.] [ii.] XLIII : Persian Dominon—The Return [i.] [ii.] XLIV : Ezra and Nehemiah [i.] [ii.] [iii.] XLV : Malachi [i.] [ii.] [iii.] XLVI : Socrates [i.] [ii.] [iii.] XLVII : Alexandria [i.] [ii.] [iii.] XLVIII : Judas Maccabæus [i.] [ii.] [iii.] [iv.] XLIX : The Asmonean Dynasty [i.] [ii.] [iii.] L : Herod [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [v.]
(i.) (ii.) (iii.)
Make America make sense again, lest I cease to exist. Even in the absence of functional institutions of journalism and government, a responsive Executive Branch could bring the 9/11 terror system to heel. Please consider writing in a vote for MARLEY ENGVALL, for President of the United States of America.
https://www.paypal.com/pools/c/8lVTi6EIcF
Though we expect no funding to reach us, every bit will help to expose the massive digital fraud that is afoot. In the absence of funding, word of mouth will be essential. Mass communication is heavily censored.
Soon, there will be a full accounting. No amount is too small. Eternal thanks.
Professor Pilenis avgång som chefredaktör för tidskriften Open Chemical Physics: ett öppet brev från Dr. Niels Harrit
Efter uppsatsen med titeln "Aktivt termitmaterial upptäckt i damm från världen 9/11 Trade Center Catastrophe," som jag tillsammans med åtta kolleger medförfattare publicerades i Open Chemical Physics Journal, dess huvudredaktör, professor Marie-Paule Pileni, plötsligt sade upp sig. Det har föreslagits att denna avgång ställer tvivel om den vetenskapliga sundheten av vårt papper.
Men professor Pileni gjorde det enda hon kunde göra om hon ville rädda sin karriär. Efter när hon avgick, kritiserade hon inte vårt papper. Snarare sa hon att hon inte kunde läsa och utvärdera det, eftersom hon hävdade att det ligger utanför hennes expertisområden.
Men det är inte sant, vilket framgår av information som finns på hennes egen webbplats. Hennes lista över publikationer avslöjar att professor Pileni har publicerat hundratals artiklar inom området nanovetenskap och nanoteknologi. Hon är faktiskt erkänd som en av ledarna på området. Hennes uttalande om hennes ”stora avancerade forskning” påpekade att hon redan 2003 var ”den 25: a högsta citerade forskare på nanoteknologi ".
Sedan slutet av 1980-talet har hon dessutom tjänat som konsult för den franska armén och andra militärer institutioner. Från 1990 till 1994 fungerade hon till exempel som konsult för Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
Hon kunde därför lätt ha läst våra artiklar, och det gjorde hon säkert. Men genom att förneka att hon hade läste den, hon undvek frågan som oundvikligen skulle ha ställts till henne: "Vad tycker du om det?"
Inför den frågan skulle hon ha haft två alternativ. Hon kunde ha kritiserat det, men det skulle har varit svårt utan att uppfinna lite konstgjord kritik, som hon som en bra forskare med utmärkt rykte skulle säkert inte ha velat göra. Det enda andra alternativet skulle ha varit att erkänna sundheten i vårt arbete och dess slutsatser. Men detta skulle ha hotat hennes karriär.
Professor Pilenis avgång från tidskriften ger en inblick i villkoren för yttrandefrihet kl våra universitet och andra akademiska institutioner efter 9/11. Denna situation är en spegel av det västerländska samhället som helhet --- även om våra akademiska institutioner borde vara fristad där forskning utvärderas av dess inneboende spetskompetens, inte av dess politiska korrekthet.
I professor Pilenis land, Frankrike, är strävan att bromsa professorernas medborgerliga rättigheter vid universiteten särskilt stark, och kampen är hård.
Jag avslutar med två punkter. För det första är orsaken till sanning 9/11 inte en som hon har tagit upp, och handlingen hon valde var vad hon var tvungen att göra för att rädda sin karriär. Jag har inga dåliga känslor mot Professor Pileni för det val hon gjorde.
För det andra innebar hennes avgång från tidskriften på grund av publiceringen av vårt papper inget negativt om papperet.
Själva det faktum att hon inte gav någon kritik av det gav implicit en positiv utvärdering --- ett erkännande av att dess metodik och slutsatser inte på ett trovärt sätt kan ifrågasättas.
(Omtryckt från 911blogger.com
WTC7 i fritt fall: inget längre kontroversiellt
Professor Pileni's Resignation as Editor-in-Chief of the Open Chemical Physics Journal: an open letter from Dr. Niels Harrit
After the paper entitled "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," which I along with eight colleagues co-authored, was published in the Open Chemical Physics Journal, its editor-in-chief, Professor Marie-Paule Pileni, abruptly resigned. It has been suggested that this resignation casts doubt on the scientific soundness of our paper.
However, Professor Pileni did the only thing she could do, if she wanted to save her career. After resigning, she did not criticize our paper. Rather, she said that she could not read and evaluate it, because, she claimed, it lies outside the areas of her expertise.
But that is not true, as shown by information contained on her own website. Her List of Publications reveals that Professor Pileni has published hundreds of articles in the field of nanoscience and nanotechnology. She is, in fact, recognized as one of the leaders in the field. Her statement about her "major advanced research" points out that, already by 2003, she was "the 25th highest cited scientist on nanotechnology".
Since the late 1980s, moreover, she has served as a consultant for the French Army and other military institutions. From 1990 to 1994, for example, she served as a consultant for the Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
She could, therefore, have easily read our paper, and she surely did. But by denying that she had read it, she avoided the question that would have inevitably been put to her: "What do you think of it?"
Faced with that question, she would have had two options. She could have criticized it, but that would have been difficult without inventing some artificial criticism, which she as a good scientist with an excellent reputation surely would not have wanted to do. The only other option would have been to acknowledge the soundness of our work and its conclusions. But this would have threatened her career.
Professor Pileni's resignation from the journal provides an insight into the conditions for free speech at our universities and other academic institutions in the aftermath of 9/11. This situation is a mirror of western society as a whole---even though our academic institutions should be havens in which research is evaluated by its intrinsic excellence, not its political correctness.
In Professor Pileni's country, France, the drive to curb the civil rights of professors at the universities is especially strong, and the fight is fierce.
I will conclude with two points. First, the cause of 9/11 truth is not one that she has taken up, and the course of action she chose was what she had to do to save her career. I harbor no ill feelings toward Professor Pileni for the choice she made.
Second, her resignation from the journal because of the publication of our paper implied nothing negative about the paper.
Indeed, the very fact that she offered no criticisms of it provided, implicitly, a positive evaluation--- an acknowledgment that its methodology and conclusions could not credibly be challenged.
(Reprinted from 911blogger.com)
South Tower Molten Metal & Collapse
May 2011 BBC Interview with Dr. Niels Harrit
Hypothesis -- Steven E. Jones
NIST engineer John Gross denies WTC molten steel
9/11 Mysteries: Demolitions [molten metal]
WTC7 in Freefall: No Longer Controversial
(i.) (ii.) (iii.) (iv.)
Introduction. Foreword. I. I Begin a Pilgrimage. (i.) II. En Route. (i.) III. A Pilgrim's Progress. (i.) (ii.) IV. Le Nouveau. (i.) (ii.) (iii.) V. A Group of Portraits. (i.) (ii.) VI. Apollyon. (i.) (ii.) VII. An Approach to the Delectable Mountains. (i.) (ii.) (iii.) VIII. The Wanderer. (i.) IX. Zoo-Loo. (i.) (ii.) X. Surplice. (i.) XI. Jean le Negre. (i.) (ii.) XII. Three Wise Men (i.) XIII. I Say Good-Bye to la Misère (i.)
I. His General Line of Business. II. The Shipwreck. III. Wapping Workhouse. IV. Two Views of a Cheap Theatre. V. Poor Mercantile Jack. VI. Refreshments for Travellers. VII. Travelling Abroad. VIII. The Great Tasmania's Cargo IX. City of London Churches. X. Shy Neighbourhoods. XI. Tramps. XII. Dullborough Town. XIII. Night Walks. XIV. Chambers. XV. Nurse's Stories. XVI. Arcadian London. XVII. The Calais Night-mail. XVIII. Some Recollections of Mortality. XIX. Birthday Celebrations. XX. Bound for the Great Salt Lake. XXI. The City of the Absent. XXII. An Old Stage-Coaching Horse. XXIII. The Boiled Beef of New England. XXIV. Chatham Dock-Yard. XXV. In the French-Flemish Country. XXVI. Medicine-Men of Civilization. XXVII. Titbull's Almshouses. XXVIII. The Italian Prisoner.
marley engvall 912 creamery road ashfield, massachusetts 01330
[email protected]
413-628-4548
https://twitter.com/marleyengvall https://facebook.com/marley.engvall
I. The Dawn. II. A Dean, and a Chapter also. III. The Nuns' House. IV. Mr. Sapsea. V. Mr. Durdles and Friend. VI. Philanthropy in Minor Canon Corner. VII. More Confidences Than One. VIII. Daggers Drawn. IX. Birds in the Bush. X. Smoothing the Way. XI. A Picture and a Ring. XII. A Night with Durdles. XIII. Both at their Best. XIV. When shall these Three meet again? XV. Impeached. XVI. Devoted. XVII. Philanthropy, Professional and Unprofessional. XVIII. A Settler in Cloisterham. XIX. Shadow on the Sundial. XX. A Flight. XXI. A Recognition. XXII. (i.) (ii.) A Gritty State of Things comes on. XXVIII. (i.) (ii.) The Dawn Again.
I. The Origin of Man II. The Eastern Lines III. Ancient North America IV. Stone Tablets from the Valley of Mexico (i.) (ii.) V. South America (i.) (ii.) VI. Atlantis VII. Western Europe VIII. The Greeks IX. Egypt X. The Western Lines XI. India (i.) (ii.) XII. Southern India XIII. The Great Uighur Empire XIV. Babylonia XV. Miscellaneous XVI. Intimate Hours with the Rishi
ይህ የእርስዎ ቦታ ነው። አንዳችሁ ለሌላው ደጎች ሁኑ። https://old.reddit.com/thesee [♘] [♰] [☮]
submitted by MarleyEngvall to malmosverige [link] [comments]


2019.11.09 03:39 MarleyEngvall hasselholm has been created

History of the Jewish Church, vol. I — Arthur Penrhyn Stanley, D.D.
[Preface] [Introduction] I : The Call of Abraham [i.] [ii.] II : Abraham and Isaac [i.] [ii.] III : Jacob [i.] [ii.] IV : Israel in Egypt [i.] [ii.] V : The Exodus [i.] [ii.] VI : The Wilderness [i.] VII : Sinai and the Law [i.] [ii.] VIII : Kadesh and Pisgah [i.] [ii.] IX : The Conquest of Palestine [i.] X : The Conquest of Western Palestine—The Fall of Jericho [i.] XI : The Conquest of Western Palestine—Battle of Beth-horon [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [ii.] XIII : Israel Under the Judges [i.] [ii.] [iii.] XIV : Deborah [i.] [ii.] XV : Gideon [i.] [ii.] XVI : Jephthah and Samson [i.] [ii.] XVII : The Fall of Shiloh [i.] XVIII : Samuel and the Prophetical Office [i.] [ii.] XIX : The History of the Prophetical Order [i.] [ii.] XX : On the Nature of the Prophetical Teachings [i.] [ii.] Appendix I : The Traditional Localities of Abraham's Migration [i] Appendix II : The Cave at Machpelah [i.] [ii.] Appendix III : The Samaritan Passover [i.]
History of the Jewish Church, vol. II
[Preface] XXI : The House of Saul [i.] [ii.] XXII : The Youth of David [i.] [ii.] XXIII : The Reign of David [i.] [ii.] XXIV : The Fall of David [i.] [ii.] XXV : The Psalter of David [i.] [ii.] XXVI : The Empire of Solomon [i.] [ii.] XXVII : The Temple of Solomon [i.] [ii.] XXVIII : The Wisdom of Solomon [i.] [ii.] XXIX : The House of Jeroboam—Ahijah and Iddo [i.] [ii.] XXX : The House of Omri—Elijah [i.] [ii.] XXXI : The House of Omri—Elisha [i.] XXXII : The House of Omri—Jehu [i.] XXXIII : The House of Jehu—The Syrian Wars, and the Prophet Jonah [i.] XXXIV : The Fall of Samaria [i.] XXXV : The First Kings of Judah [i.] [ii.] XXXVI : The Jewish Priesthood [i.] [ii.] XXXVII : The Age of Uzziah [i.] [ii.] XXXVIII : Hezekiah [i.] [ii.] XXXIX : Manasseh and Josiah [i.] [ii.] XL : Jeremiah and the Fall of Jerusalem [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [Notes, Volume II]
History of the Jewish Church, vol. III
[Preface] XLI : The Babylonian Captivity [i.] [ii.] [iii.] XLII : The Fall of Babylon [i.] [ii.] XLIII : Persian Dominon—The Return [i.] [ii.] XLIV : Ezra and Nehemiah [i.] [ii.] [iii.] XLV : Malachi [i.] [ii.] [iii.] XLVI : Socrates [i.] [ii.] [iii.] XLVII : Alexandria [i.] [ii.] [iii.] XLVIII : Judas Maccabæus [i.] [ii.] [iii.] [iv.] XLIX : The Asmonean Dynasty [i.] [ii.] [iii.] L : Herod [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [v.]
(i.) (ii.) (iii.)
Make America make sense again, lest I cease to exist. Even in the absence of functional institutions of journalism and government, a responsive Executive Branch could bring the 9/11 terror system to heel. Please consider writing in a vote for MARLEY ENGVALL, for President of the United States of America.
https://www.paypal.com/pools/c/8lVTi6EIcF
Though we expect no funding to reach us, every bit will help to expose the massive digital fraud that is afoot. In the absence of funding, word of mouth will be essential. Mass communication is heavily censored.
Soon, there will be a full accounting. No amount is too small. Eternal thanks.
Professor Pilenis avgång som chefredaktör för tidskriften Open Chemical Physics: ett öppet brev från Dr. Niels Harrit
Efter uppsatsen med titeln "Aktivt termitmaterial upptäckt i damm från världen 9/11 Trade Center Catastrophe," som jag tillsammans med åtta kolleger medförfattare publicerades i Open Chemical Physics Journal, dess huvudredaktör, professor Marie-Paule Pileni, plötsligt sade upp sig. Det har föreslagits att denna avgång ställer tvivel om den vetenskapliga sundheten av vårt papper.
Men professor Pileni gjorde det enda hon kunde göra om hon ville rädda sin karriär. Efter när hon avgick, kritiserade hon inte vårt papper. Snarare sa hon att hon inte kunde läsa och utvärdera det, eftersom hon hävdade att det ligger utanför hennes expertisområden.
Men det är inte sant, vilket framgår av information som finns på hennes egen webbplats. Hennes lista över publikationer avslöjar att professor Pileni har publicerat hundratals artiklar inom området nanovetenskap och nanoteknologi. Hon är faktiskt erkänd som en av ledarna på området. Hennes uttalande om hennes ”stora avancerade forskning” påpekade att hon redan 2003 var ”den 25: a högsta citerade forskare på nanoteknologi ".
Sedan slutet av 1980-talet har hon dessutom tjänat som konsult för den franska armén och andra militärer institutioner. Från 1990 till 1994 fungerade hon till exempel som konsult för Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
Hon kunde därför lätt ha läst våra artiklar, och det gjorde hon säkert. Men genom att förneka att hon hade läste den, hon undvek frågan som oundvikligen skulle ha ställts till henne: "Vad tycker du om det?"
Inför den frågan skulle hon ha haft två alternativ. Hon kunde ha kritiserat det, men det skulle har varit svårt utan att uppfinna lite konstgjord kritik, som hon som en bra forskare med utmärkt rykte skulle säkert inte ha velat göra. Det enda andra alternativet skulle ha varit att erkänna sundheten i vårt arbete och dess slutsatser. Men detta skulle ha hotat hennes karriär.
Professor Pilenis avgång från tidskriften ger en inblick i villkoren för yttrandefrihet kl våra universitet och andra akademiska institutioner efter 9/11. Denna situation är en spegel av det västerländska samhället som helhet --- även om våra akademiska institutioner borde vara fristad där forskning utvärderas av dess inneboende spetskompetens, inte av dess politiska korrekthet.
I professor Pilenis land, Frankrike, är strävan att bromsa professorernas medborgerliga rättigheter vid universiteten särskilt stark, och kampen är hård.
Jag avslutar med två punkter. För det första är orsaken till sanning 9/11 inte en som hon har tagit upp, och handlingen hon valde var vad hon var tvungen att göra för att rädda sin karriär. Jag har inga dåliga känslor mot Professor Pileni för det val hon gjorde.
För det andra innebar hennes avgång från tidskriften på grund av publiceringen av vårt papper inget negativt om papperet.
Själva det faktum att hon inte gav någon kritik av det gav implicit en positiv utvärdering --- ett erkännande av att dess metodik och slutsatser inte på ett trovärt sätt kan ifrågasättas.
(Omtryckt från 911blogger.com
WTC7 i fritt fall: inget längre kontroversiellt
Professor Pileni's Resignation as Editor-in-Chief of the Open Chemical Physics Journal: an open letter from Dr. Niels Harrit
After the paper entitled "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," which I along with eight colleagues co-authored, was published in the Open Chemical Physics Journal, its editor-in-chief, Professor Marie-Paule Pileni, abruptly resigned. It has been suggested that this resignation casts doubt on the scientific soundness of our paper.
However, Professor Pileni did the only thing she could do, if she wanted to save her career. After resigning, she did not criticize our paper. Rather, she said that she could not read and evaluate it, because, she claimed, it lies outside the areas of her expertise.
But that is not true, as shown by information contained on her own website. Her List of Publications reveals that Professor Pileni has published hundreds of articles in the field of nanoscience and nanotechnology. She is, in fact, recognized as one of the leaders in the field. Her statement about her "major advanced research" points out that, already by 2003, she was "the 25th highest cited scientist on nanotechnology".
Since the late 1980s, moreover, she has served as a consultant for the French Army and other military institutions. From 1990 to 1994, for example, she served as a consultant for the Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
She could, therefore, have easily read our paper, and she surely did. But by denying that she had read it, she avoided the question that would have inevitably been put to her: "What do you think of it?"
Faced with that question, she would have had two options. She could have criticized it, but that would have been difficult without inventing some artificial criticism, which she as a good scientist with an excellent reputation surely would not have wanted to do. The only other option would have been to acknowledge the soundness of our work and its conclusions. But this would have threatened her career.
Professor Pileni's resignation from the journal provides an insight into the conditions for free speech at our universities and other academic institutions in the aftermath of 9/11. This situation is a mirror of western society as a whole---even though our academic institutions should be havens in which research is evaluated by its intrinsic excellence, not its political correctness.
In Professor Pileni's country, France, the drive to curb the civil rights of professors at the universities is especially strong, and the fight is fierce.
I will conclude with two points. First, the cause of 9/11 truth is not one that she has taken up, and the course of action she chose was what she had to do to save her career. I harbor no ill feelings toward Professor Pileni for the choice she made.
Second, her resignation from the journal because of the publication of our paper implied nothing negative about the paper.
Indeed, the very fact that she offered no criticisms of it provided, implicitly, a positive evaluation--- an acknowledgment that its methodology and conclusions could not credibly be challenged.
(Reprinted from 911blogger.com)
South Tower Molten Metal & Collapse
May 2011 BBC Interview with Dr. Niels Harrit
Hypothesis -- Steven E. Jones
NIST engineer John Gross denies WTC molten steel
9/11 Mysteries: Demolitions [molten metal]
WTC7 in Freefall: No Longer Controversial
(i.) (ii.) (iii.) (iv.)
Introduction. Foreword. I. I Begin a Pilgrimage. (i.) II. En Route. (i.) III. A Pilgrim's Progress. (i.) (ii.) IV. Le Nouveau. (i.) (ii.) (iii.) V. A Group of Portraits. (i.) (ii.) VI. Apollyon. (i.) (ii.) VII. An Approach to the Delectable Mountains. (i.) (ii.) (iii.) VIII. The Wanderer. (i.) IX. Zoo-Loo. (i.) (ii.) X. Surplice. (i.) XI. Jean le Negre. (i.) (ii.) XII. Three Wise Men (i.) XIII. I Say Good-Bye to la Misère (i.)
I. His General Line of Business. II. The Shipwreck. III. Wapping Workhouse. IV. Two Views of a Cheap Theatre. V. Poor Mercantile Jack. VI. Refreshments for Travellers. VII. Travelling Abroad. VIII. The Great Tasmania's Cargo IX. City of London Churches. X. Shy Neighbourhoods. XI. Tramps. XII. Dullborough Town. XIII. Night Walks. XIV. Chambers. XV. Nurse's Stories. XVI. Arcadian London. XVII. The Calais Night-mail. XVIII. Some Recollections of Mortality. XIX. Birthday Celebrations. XX. Bound for the Great Salt Lake. XXI. The City of the Absent. XXII. An Old Stage-Coaching Horse. XXIII. The Boiled Beef of New England. XXIV. Chatham Dock-Yard. XXV. In the French-Flemish Country. XXVI. Medicine-Men of Civilization. XXVII. Titbull's Almshouses. XXVIII. The Italian Prisoner.
marley engvall 912 creamery road ashfield, massachusetts 01330
[email protected]
413-628-4548
https://twitter.com/marleyengvall https://facebook.com/marley.engvall
I. The Dawn. II. A Dean, and a Chapter also. III. The Nuns' House. IV. Mr. Sapsea. V. Mr. Durdles and Friend. VI. Philanthropy in Minor Canon Corner. VII. More Confidences Than One. VIII. Daggers Drawn. IX. Birds in the Bush. X. Smoothing the Way. XI. A Picture and a Ring. XII. A Night with Durdles. XIII. Both at their Best. XIV. When shall these Three meet again? XV. Impeached. XVI. Devoted. XVII. Philanthropy, Professional and Unprofessional. XVIII. A Settler in Cloisterham. XIX. Shadow on the Sundial. XX. A Flight. XXI. A Recognition. XXII. (i.) (ii.) A Gritty State of Things comes on. XXVIII. (i.) (ii.) The Dawn Again.
Preface. Les Trois Ours. Les Quatres Saisons. La Rose Mousseuse. Les Trois Souhaits. Le Chat et le Renard. Blanche-Neige. Les Trois Citrons. La Ville Submergée. Le Poisson d'Or. La Cabane au Toit de Fromage. Le Vrai Heritier. Yvon et Finette. Le Renard et le Loup. La Mauvaise Femme. Baba-Iaga. Le Nez. L'Hospitalité du Pacha. Les Deux Frères. Le Berger et le Dragon. Les Deux Aumones. L'Amore d'Une Mère. Le Cheveu Merveilleux. Un Conte de ma Mère l'Oie. Godefroi, le Petit Ermite. Le Grain de Moutarde. Vocabulary. (a - l) Vocabulary. (m - z)
ይህ የእርስዎ ቦታ ነው። አንዳችሁ ለሌላው ደጎች ሁኑ። https://old.reddit.com/thesee [♘] [♰] [☮]
submitted by MarleyEngvall to hasselholm [link] [comments]


2017.02.20 09:02 ninjyte Horizon Zero Dawn - Review Thread

Game Information

Game Title: Horizon Zero Dawn
Platform: PlayStation 4
Media: E3 2015 Trailer E3 2016 Trailer
E3 2016 Gameplay Trailer
E3 2016 'Meet the Watchers' Trailer
PS4 Pro 4k Gameplay
'Evolution of the Machines' 'Creating a New World'
PSX 2016 'The Machines' Trailer
Story Trailer
'Secrets of the Past'
'Explore the Wilds' 'Earth is Ours No More'
'Thrill of the Hunt' 'Overwhelming Odds'
'The Hero: Aloy'
Launch Trailer
Developer: Guerrilla Games Info
Publisher: Sony Interactive Entertainment
Release Date: NA - February 28, 2017
PAL - March 1, 2017
More Info: /Horizon Wikipedia Page
Review Aggregator: OpenCritic - 89 [PS4]
MetaCritic - 89 [PS4]

Reviews

Areajugones - Juan Linares - Spanish - 9 / 10 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn was as good as everbody expected. A powerful narrative and a solid gameplay make this Guerrilla game one of the best titles that 2017 has to offer.
Attack of the Fanboy - Dean James - 4.5 / 5 stars (PS4/Pro)
Featuring a likeable new protagonist in Aloy alongside a compelling story, deep combat system and stunning visuals -- Guerrilla Games has already raised the bar for exclusives this year with Horizon: Zero Dawn.
CGMagazine - Brendan Quinn - 8.5 / 10 (PS4)
Horizon Zero Dawn is the gaming equivalent of realizing that sounding too much like the legends—when done well—is just fine.
COGconnected - Shawn Petraschuk - 100 / 100 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn is Guerrilla Games’ crowning achievement in video game development.
Destructoid - Chris Carter - 7.5 / 10 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn is a fascinating premise wrapped in a tortilla of tropes. It has detective vision, radio towers, skill trees, masked load screens (Tony Hawk's American Wasteland gets no credit for popularizing this in 2005, by the way), and a world map littered with billions of points of interest -- all stuff you've seen before. But after you set up and execute a cunning plan to decimate a pack of giant robot crocodiles and that smile hits your face, it's more excusable.
Digitally Downloaded - Matt Sainsbury - 3.5 / 5 stars (PS4)
Horizon is a remarkably refined and technically brilliant game, but Guerrilla has yet to prove that it can take that next step and produce a genuine classic.
Easy Allies - Brandon Jones - 4 / 5 stars Written (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn feels like a franchise in the making. While not packed with narrative high points, it’s still a compelling introduction to a world in turmoil that answers a lot of questions, but still gestures toward a more climactic future. Its primary element, squaring off against mechanized animals, is such a success, it makes up for the ongoing repetition of the game’s activities. When we look into Horizon’s future, we see a sequel that can take this world and make it into something remarkable.
Eurogamer - Martin Robinson - Unscored (PS4)
Guerrilla Games goes open world in this sumptuous, enjoyable yet overly generic new age sci-fi RPG.
Game Informer - Jeff Marchiafava - 8.8 / 10 (PS4)
Horizon doesn't reinvent open-world gaming, but it delivers consistent fun, challenge, and intrigue from start to finish
Game Revolution - JamalR - 4.5 / 5 stars (PS4)
To simply put it, there is a certain appeal to Horizon: Zero Dawn which I have not found in any other open-world RPG game. Perhaps it is the addition of shiny robots to the mix or the story of Aloy herself. Either way, this game has my full attention and I wouldn't call it anything less than stellar.
Gameplanet - Tim Stanton - 9 / 10 (PS4)
Guerrilla Games' punt on a new IP has paid off handsomely, as despite its silly title, Horizon Zero Dawn is a magnificent open world action-adventure that lives up to its hype.
GamesRadar+ - Zoe Delahunty-Light - 4.5 / 5 stars (PS4)
An open-world that tailors to each and every interest, Horizon: Zero Dawn keeps combat fresh, with an intriguing protagonist to match.
GameZone - Carter Washington - 9.5 / 10 (PS4)
Horizon: Zero Dawn is a PS4 must-own exclusive. It crafts a wonderful, fully realized and explorable world, and an interesting story that's worth seeing through to the end, if just to find out what Zero Dawn actually means!
GamingTrend - Travis Northup - 85 / 100 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn is an excellent open-world experience that puts fighting towering robots at the center of the action. It’s held back somewhat by its weak narrative, and occasional glitches, but that doesn’t stop it from being the most badass game I’ve played this year.
Giant Bomb - Jeff Gerstmann - 5 / 5 stars (PS4)
Horizon: Zero Dawn is familiar but also really refreshing. It's not a short game (I spent around 30 hours with it), but the storytelling still feels concise and efficient. The combat has some nice options that make encounters fun, even when you're just stacking up stealth kills from the relative safety of a bush. And the presentation end of the game holds up its end of things with a solid soundtrack, great voice acting, and a cohesive design that makes all its disparate parts fit together. All in all, it's a great game, it's Guerrilla's strongest release to date, and I suspect I'll go back in after the fact to clean up whatever side quests and errands I have remaining, if only to spend a little more time in that world.
Hardcore Gamer - Kevin Dunsmore - 4.5 / 5 (PS4/Pro)
Guerrilla Games took a risk developing a brand new IP that is such a drastic departure from previous titles, and it worked.
IGN - Lucy O'Brien - 9.3 / 10 (PS4/Pro)
Across a vast and beautiful open world, Horizon: Zero Dawn juggles many moving parts with polish and finesse. Its main activity - combat - is extremely satisfying thanks to the varied design and behaviors of machine-creatures that roam its lands, each of which needs to be taken down with careful consideration. Though side questing could have been more imaginative, its missions are compelling thanks to a central mystery that led me down a deep rabbit hole to a genuinely surprising - and moving - conclusion.
New Game Network - Alex Varankou - 80 / 100 (PS4)
Horizon Zero Dawn offers an entirely unique world and a thrilling experience as an action game, complete with a great story and likeable characters. It doesn't reach its grand RPG aspirations, but the highs are so memorable and entertaining that it's easy to forgive the shortcomings.
NZGamer - Keith Milburn - 8 / 10 (PS4/Pro)
Aloy’s quest through the post-post-apocalypse is one of pros and cons. Encounters with robotic wildlife are equal parts tactical and reflexive, but fights against humans are awkward, and the camera is unwieldly. The world is lush and gorgeous, but traversing it can be a chore. Horizon Zero Dawn is a breath of fresh air, and a welcome departure from Guerrilla’s previous offerings – but the journey takes some missteps.
PlayStation LifeStyle - Paulmichael Contreras - 10 / 10 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn is an early contender for game of the year. Guerrilla Games has outdone themselves, in astounding fashion. This is a glorious game, the result of a team of masterful artisans who not only had a story that they wished to tell, but a world that was living inside of them which they wanted to share with us all. Now, we get to play inside their creation, and it is a breathtaking experience to behold. A massive, open world filled with equally massive, terrifying robots, juxtaposed against the beauty of the Earth, nature fighting back the darkness as it tends to do. Horizon Zero Dawn is the kind of game you play to get lost in, and can be enjoyed by players of all types. This could be the beginning of a stellar franchise, and there is something for everyone here. If you own a PS4, you owe it to yourself to give Horizon Zero Dawn a go.
PlayStation Universe - Kyle Prahl - 9.5 / 10 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn reinvigorates open-world RPGs with an excellent story, creative science fiction, and demanding gameplay. Aloy’s debut is one of PS4’s greatest games.
Push Square - Sammy Barker - 9 / 10 (PS4/Pro)
Debuts don't get much stronger than Horizon: Zero Dawn. Guerrilla Games' latest borrows liberally from a variety of different sources, and yet it leverages these fundamentals to forge an experience that's daringly unique. The main quest tires a little towards the end, and the writing never hits the same highs as The Witcher 3 – but the tactical action stands leagues ahead of what we've come to expect from the genre, and the presentation is quite simply unmatched.
RPG Site - Natalie Flores - 9 / 10 (PS4)
Through its stunning world, thrilling combat, and heartwarming story, Horizon Zero Dawn is bound to be one of this year's most memorable games.
Telegraph - Kirk McKeand - 5 / 5 stars (PS4)
If you went into Horizon Zero Dawn without knowing a thing about it, you would never guess that this open-world RPG comes from Guerrilla Games - the studio behind weighty first-person-shooter series, Killzone.
The Jimquisition - Jim Fucking Sterling, Son - 9.5 / 10 (PS4)
Horizon: Zero Dawn is just brilliant. I speak as a critic who has played more "open sandbox" games than any one human should and has grown so very weary of them. I should have gotten sick of this thing in an hour, but I've been glued to it for days and days and I don't want it to end.
TheSixthAxis - Stefan L - 8 / 10 (PS4/Pro)
Horizon: Zero Dawn is a bit of a slow burn, but there’s more to Guerrilla Games’ latest than just its staggeringly pretty graphics. The story surprises as it takes several twists and turns and explores the past, but the games beating heart is with its excellently tense and engaging robotic monster hunting.
USgamer - Caty McCarthy - 2.5 / 5 stars (PS4)
Horizon Zero Dawn is disappointing. It has a story that I struggled to care about (complete with massive expository dumps—yay), a bland protagonist, and overtly repetitive and constraining missions that worked against its open world sensibilities. When Horizon Zero Dawn hit its rare strides—from its gloomy Cauldrons to traveling across its sprawling vistas—it only made me wish the rest of the game were as worthwhile.
GameSpot - Peter Brown - 9 / 10 (PS4)
Horizon: Zero Dawn is an exciting and breathtaking odyssey.
Metro GameCentral - GameCentral - 8 / 10 (PS4/Pro)
State-of-the-art visuals help create one of gaming’s most entertaining open worlds, even if the gameplay doesn’t quite reach the same standards.
Stevivor - Steve Wright - 7 / 10 (PS4/Pro)
For all the hype that's been extended to Horizon: Zero Dawn, it hasn't managed to fully deliver.
Shacknews - Steve Watts - 9 / 10 (PS4)
When I began Horizon: Zero Dawn, I was anxious it wouldn't be able to maintain itself for thirty-plus hours. I'm thrilled that fear was unfounded. The play was constantly rich and rewarding, and the mysteries constantly unfolding. I'm left not just feeling satisfied the entire time, but wanting more. This one is something special.
Polygon - Philip Kollar - 9.5 / 10 (PS4)
Horizon Zero Dawn feels like a storied developer finally finding its voice
AusGamers - Joaby - 9.6 / 10 (PS4)
All my gripes are just areas for a brand new, spectacular franchise to grow from though. It even feels a bit off talking about them, because Horizon came out so big to begin with. It's odd to think that a team could get away with doing less — probably a lot less — and still earn acclaim.
Cheat Code Central - Patrick Tretina - 4.9 / 5 (PS4)
When all is said and done, Horizon Zero Dawn far exceeds my expectations and is on course to be one of the best titles the gaming community has seen in a long time.
IGN Spain - Juan Garcia, David Soriano - Spanish - 9 / 10 (PS4/Pro)
There's so much to love on Horizon: Zero Dawn. You may love its gameplay, its magnificent world, its crisp visuals or the excellent sound design. An experience that's worth it.
XGN - Theo Weber - Dutch - 9.7 / 10 (PS4)
Guerilla Games has set the bar while it ventures into a new genre. The game looks phenomenal, and it offers variety, tens of hours of fun and an accessible system. It challenges you in every fight to play intelligently. This may be the best game of 2017.
Paste Magazine - Reid McCarter - 6 / 10 (PS4)
There is much beauty to see in the game's world—such incredible vision and craft exercised in its conception—but it's subservient to a poor story, lackluster combat and, worst of all, an evident paranoia that players won't appreciate the world Aloy inhabits unless it's put within the context of a laundry list of tasks that have to be completed.
Arcade Sushi - Jason Fanellie - 9.5 / 10 (PS4)
With Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games crafted a beautiful open world filled with life, both mechanical and human, and crammed full of things to do.
Forbes - Paul Tassi - 9 / 10 (PS4)
I was impressed with Horizon from the outset, my interest lagged a bit in the middle, but by the end I was a convert. This is a very cool universe with a genuinely likable new lead. Gameplay is excellent in most sections, and it avoids some irritating open world tropes like overloading players with substance-free side missions. There are some problems that reflect Guerrilla being new to this genre, but ultimately the good far outweighs the bad.
God is a Geek - Chris White - 9.5 / 10 (PS4/Pro)
It’s been a long time since a game has been put together this well. The combat is awesome, the visuals are stunning, and Aloy is 100% badass. Go and buy this game!
Ars Technica - Sam Machkovech - Recommended (PS4/Pro)
You’ll remember new hero Aloy—and her massive, explosive journey—for a long time.
M3 - Billy Ekblom - Swedish - 9 / 10 (PS4)
Horizon: Zero Dawn doesn't reinvent the wheel – but delivers an immersive action experience, set in a gorgeous world with lots of mysteries and thrilling encounters.
Twinfinite - Chris Jecks - 5 / 5 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn is a treat to every PS4 owner. Its magical world is a wonder to explore, it controls and looks exceptional, and the unique, modular build of its enemies ensures that combat never gets old.
FZ - Fredrik Eriksson - Swedish - 4 / 5 stars (PS4/Pro)
The fighting system is the most unique part but Horizon Zero Dawn isn't that revolutionary. All games doen't need to reinvent the wheel and reach for the stars, to get to the tree tops is more than enough.
Kinda Funny Games - Greg Miller, Colin Moriarty - Recommended (PS4)
Moriarty: This does everything it does extraordinarily well. This is in the pantheon of the greatest open world games I've ever played. This is in the pantheon of some of the great stories I've ever heard in video games. Aloy's an amazing character with a lot of interesting depth. I know people are excited she's a woman and stuff and that's great, but there is more to her than just her gender. There is more to her than just–you just feel sorrow for her–you long for her to find closure in these certain different ways and also find information, and the world building is perfect, the enemies are interesting, the science fiction is fascinating. This game does everything really well like The Last of Us. (24:54)
GamesBeat - Mike Minotti - 87 / 100 (PS4/Pro)
Like with God of War and Uncharted before, Horizon: Zero Dawn should be the start of another PlayStation iconic franchise. It offers a gorgeous and interesting world rich with adventure (including plenty of giant robots to kill). While it borrows heavily from the likes of Far Cry, it’s a more interesting and less repetitive effort than we’ve seen from that series.
The presentation suffers a few hiccups, but it’s mostly a beautiful game. It’s also a long one. Horizon will keep you busy for a good chunk of time with its multitude of side-quests and extra activities.
Game Over Online - Jeremy Peeples - 98% (PS4)
Horizon Zero Dawn is Guerrilla Games’ best effort, one of the PS4’s greatest games, and the best game ever crafted from the ground up for the platform. It combines a gripping narrative with intense action that blends both fast-paced combat with slower-paced, tense stealth sections perfectly. Everything about their vision for this game clicks into place and is accentuated by a stellar presentation. The game features top-shelf graphical work, a unique and enjoyable soundtrack, alongside a fantastic cast to make an unforgettable experience.
Next-Gen Gaming Blog - Ben Ward - 9 / 10 (PS4/Pro)
A magnificent technical achievement, Horizon Zero Dawn mixes up the open world style in all the right ways, with an intriguing premise that kept me entertained, and which dug its hooks into me the deeper I got into it. A stunning game that deserves your attention.
Daily Dot - AJ Moser - 4 / 5 stars (PS4)
Though Horizon doesn't represent a revolution in open-world adventures, it borrows heavily from past success stories and elevates the genre to a beautiful new standard.
GameMAG - xtr - Russian - 9 / 10 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn is one of the most exciting games of the year. The story is amazing and touches the most delicate strings of the soul. The journey of Aloy absorbed all the best from the industry and with unique design of the robotic animals created something completely new. The developers managed to maintain the magic that makes you come back to this shattered world again and again to explore the beautiful scenery, collect ancient artifacts, or just hunting for the rare creatures.
GamingBolt - Aaron Main - 10 / 10 (PS4)
Guerrilla Games have outdone themselves with Horizon Zero Dawn. A studio that was known for delivering linear first person shooters took a risk with developing an open world game, a genre which is over-saturated at this point. Horizon Zero Dawn is right up there with the best and is easily one of the best games of this generation. Guerrilla Games not only managed to provide a world that is a wonder to explore but they have raised the bar for open world games development.
Guardian - Dan Silver - 4 / 5 stars (PS4)
Its huntegatherer gameplay hasn’t moved on from Far Cry and Tomb Raider, but Zero Dawn sets a new visual benchmark
Worth Playing - Chris "Atom" DeAngelus - 8.5 / 10 (PS4)
Horizon: Zero Dawn is a perfect example of strong, competent and enjoyable gameplay. It doesn't reinvent the genre, but it's a lot of fun to play. The mecha-dino combat is the highlight and represents some of the most enjoyable open-world combat on the market. Burning through powerful foes and looting their corpses for rare treasures captures an excitement rarely felt in open-world games. The rest of the gameplay is somewhat dulled in comparison. A somewhat weak plot drags down the experience but isn't enough to detract from the enjoyment. All in all, Horizon: Zero Dawn is one of the better exclusives on the PS4 and a great addition to any PS4 owner's lineup.
VideoGamer - Colm Ahern - 8 / 10 (PS4)
Destroying large robot beasts while frantically switching between weapons is intoxicating, but the strength of Horizon Zero Dawn is in Aloy's engaging quest to find out who she really is.
ZTGD - Ken McKown - 8 / 10 (PS4/Pro)
I really enjoyed my time in the world of Horizon. From its gorgeous landscapes to its interesting combat, the game feels like a world begging to be explored. However, some of its systems feel half-baked and shoehorned into the mix, creating a lopsided experience at times. Still, like most Sony first-party games, it still feels like a special event, and I would love to see Guerrilla Games get another shot at something outside the Killzone universe, heck I would definitely be in for another game in the Horizon universe. This is a great experience, and one PS4 owners will definitely not want to miss.
TrustedReviews - Brett Phipps - 4.5 / 5 stars (PS4/Pro)
I didn’t expect Horizon: Zero Dawn to be this good. I doubt I’ll be the only one saying they were surprised that the Killzone developer has been able to deliver a game with such breadth, depth and consistently rewarding gameplay.
Kotaku - Patricia Hernandez - Unscored (PS4)
Horizon is not what you may have expected from Guerilla Games. For years, the studio has been Sony’s Killzone factory, churning out first-person shooters set in a grim world. With Horizon, the studio is finally let loose to show us how much more they’re capable of, and what they’re capable of is jaw-dropping.
Digital Trends - Will Fulton - 4.5 / 5 stars (PS4)
'Horizon Zero Dawn' nails every aspect of the open-world action RPG, including robot dinosaur hunting.
TechnoBuffalo - Joey Davidson - 4.5 / 5 stars (PS4)
When Horizon Zero Dawn shines, it’s the best game on the PS4. Not one of the best. The best. No question. When tense, terrifying moments turn into loud, deliberate battles and you feel like a genius, it’s perfect. There are moments, though, where it feels like it leans too hard on open world convention set in place by other games. I’m not having fun clearing out bandit camps anymore, devs. That stopped being fun back with Far Cry 4.
This is a good game, though some of that goodness is hidden in the wilderness. Sometimes, that wilderness can be tedious. Other times, it’s something you want to get completely lost in. As you make your 2,000-meter trek to the next objective, you’ll surely get distracted. Those distractions are when this game sings loudest, and I loved it for that.
Atomix - Emilio Reyes - Spanish - 93 / 100 (PS4)
Horizon: Zero Dawn offer us a very interesting story with good characters, and a huge beautiful world that invites you to explore with its narrative. With interesting tribes, dialogues, myths, towns and ruins of our civilization, the travel of Aloy in the adventure to know herself is completely enjoyable and the hunting of mechanic beasts is a memorable experience that found its basis to create the new big PlayStation IP.
LevelUp - Rodrigo Villanueva - Spanish - 8.6 / 10 (PS4)
Horizon: Zero Dawn represents the birth a new and promising IP, thanks to a clever concept, solid combat mechanics and an outstanding presentation. Having said that, it can be repetitive at times and the lack of spontaneity stops Horizon: Zero Dawn from being a true classic.
Digital Chumps - Nathaniel Stevens - 9.8 / 10 (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn proves that a big time developer like Guerrilla Games is more than a one-trick pony and that Sony might want to pick their brains for new and exciting titles in the very near future.
VGS/AM640 - Andy Borkowski - 10 / 10 Written (PS4)
Horizon Zero Dawn is a prodigious evolution in the expression of narrative in video games. Like a technological advancement that propels the medium.
TrueGaming - محمد البسيمي - Arabic - 8.5 / 10 (PS4)
Horizon: Zero Dawn is an amazing experience by Guerrilla Games. It gives us a glimpse of what great things they can deliver in the future.
Washington Post - Christopher Byrd - Unscored (PS4)
"Horizon Zero Dawn" reminded me very much of a deftly engineered Hollywood movie. I wasn't especially surprised by its plot twists, but that didn't mean I didn't generally enjoy it. Let's see if it develops into a franchise with worthwhile staying power.
Sirus Gaming - Lexuzze Tablante - 10 / 10 (PS4)
Horizon: Zero Dawn is the game that perfected the open-world RPG genre, there are still a lot of secrets that I have yet to uncover in the ruins beyond the land of the tribes. The minor faults didn’t affect my final score for Horizon since the great parts of the game outweighs it. Horizon entices me to come back for more, there was never a time that I got bored with its side-missions which I usually care less in most RPG titles. Horizon: Zero Dawn is by far the best cinematic and most immersive game I’ve played this year.
Pittsburgh Post-Gazette - Max Parker - 8.5 / 10 (PS4)
"Horizon Zero Dawn" hits the mark in almost everything it sets out to do, and it's that much more impressive that it's the team's first attempt at an open world game such as this one. Unfortunately, the character experience gets stale toward the second half. But, story woes don't ruin everything the game has to offer. It's still absolutely gorgeous and the combat is varied enough to be satisfying. There's room for improvement, but that just makes me more excited to see what's possible in the eventual sequel.
Gadgets 360 - Rishi Alwani - 9 / 10 (PS4/Pro)
Clocking in at around 30 hours if you were to stick to the main story alone, and much more if you were to experience everything it has to offer, Horizon Zero Dawn is welcome addition to a generation of games that’s seen developers push open-world tropes into many a title, some with barely any reason. The end result is a game that easily surpasses Guerrilla Games’ other works - yes, even Killzone 2. Horizon Zero Dawn is an essential for PS4 owners and role-playing game fans alike.
DualShockers - Giuseppe Nelva - 10 / 10 (PS4/Pro)
Guerrilla Games has broken free from the claustrophobic limits of linear shooters and has spread its wings with a gorgeous open world RPG that sets itself as a strong contender for game of the year… and it’s only February.
EGM - Matt Bucholtz - 9 / 10 (PS4)
Horizon Zero Dawn is a great choice for those craving action and adventure. With a terrific combat system, a strong female protagonist, and a deep pool of side content, it will surely go down as one of PlayStation’s star exclusives.
Saudi Gamer - مشهور الدبيان - Arabic - 4 / 5 (PS4)
Horizon: Zero Dawn exceeded my expectations in almost every way. Although it has a number of annoying issues, it's still a must-play game whether you usually enjoy open world games or not, as the game delivers a unique experience through a great world and its own unique gameplay style.
Slant Magazine - Justin Clark - 5 / 5 stars (PS4)
This is the benchmark of the truly great open-world title: creating a world that captivates you just by the very act of having you feel as if you're living within it.
Toronto Sun - Steve Tilley - 5 / 5 stars (PS4)
Amsterdam-based studio Guerilla Games, best known for PlayStation's grim but visually impressive Killzone franchise, spent more than six years on Horizon Zero Dawn, and it shows: in the beauty of the game's visuals, the depth of its backstory and the tightness of its design. Hopefully this isn't the last we'll see of this high-tech savage land. (Horizon Forbidden West, maybe? Please?)
AngryCentaurGaming - Jeremy Penter - Buy (PS4/Pro)
This is definitely a 'Buy'. Is it perfect? No, not even close, and its issues will be noticeable depending on what you yourself care about. But for me, any small inconveniences really paled next to the exploration or just trying to get one more hunting lodge award for excellence with my electro-slingshot. It doesn't matter if it's perfect, it matters if it's good, and this is.
Fortress of Solitude - Deville Louw - 9.5 / 10 (PS4)
Horizon Zero Dawn takes the established open world formula and makes it feel unique and refreshing. It truly deserves its place among the pantheon of great PlayStation games.
SA Gamer - Marko Swanepoel - 9.6 / 10 (PS4)
Guerrilla Games, you nailed it. This game should resonate for a while to come and it’s a strong contender for my GOTY already. Just get it already.
DigitalCentralMedia - Jordan Michael - 88% (PS4/Pro)
Horizon Zero Dawn is an outstanding game and the best looking PS4 game to date. Recommended to everyone who has a PS4.
Cerealkillerz - Gabriel Bogdan - German - 9.5 / 10 (PS4/Pro)
Horizon: Zero Dawn combines a fresh setting with some of the best parts that were already established by some Open-World Games and on top of that, it looks amazing. Besides a weak enemy AI and some minor animation issues you get one of the best action-rpgs of the last years.
Pennyworth Reviews - Nick de Bruyne - 4.5 / 5 stars (PS4)
Polished, fun and intriguing! Horizon is in many ways like The Witcher 3’s younger, less complicated sibling. Not as deep, but interesting and fun to hang out with.
IBTimes UK - Jake Tucker - 4 / 5 stars (PS4)
Horizon: Zero Dawn is a stellar open world game. Guerrilla has crafted a magnificent and utterly gorgeous adventure game with surprising depth that rewards player skill and will more than likely prove to be PS4's next major action franchise. It's just a shame the game's open world is so desperate to validate its own existence that it never lets you truly enjoy the thrill of the hunt.
Critical Hit - Alessandro Barbosa - 9 / 10 (PS4)
Horizon Zero Dawn is a love letter to the finer details, as they reinvigorate an open-world setting in startling ways. Its tight combat and engrossing world are icing on a package that just shines from all angles, making it an easy recommendation to not only play on PS4, but to buy one in the first place.
GameSkinny - Auverin Morrow - 9 / 10 stars (PS4)
Some people might think it's just a pretty re-skin of every other action RPG out there, but Horizon takes some bold steps in the right direction when it comes to aesthetics and streamlined functionality. In spite of some issues with control mapping, combat flow, and narrative execution, this game is really quite impressive.
GameSpace - William Murphy - 9 / 10 (PS4)
Horizon Zero Dawn won’t be remembered for being superbly unique. It’ll be remembered because it’s so well-crafted, lovingly cared for, and downright stupendously executed. It doesn’t chart new territory in gameplay, but it charts plenty of new ground with its world, characters, and more. Guerrilla took a major risk shifting IPs and genres, and with Horizon New Dawn they’ve created a universe I can’t wait to explore again. If you own a PlayStation 4, this is a game for you. And if you don’t? Maybe it’s time you bought one.
Post Arcade (National Post) - Chad Sapieha - 9 / 10 (PS4)
It's so unlike anything Guerrilla Games – a studio better known for macho, gory shooters – has done before, and it's so fully formed right our of the gate for such a vast and ambitious game that it just seems sort of…well, improbable. And yet here it is. A giant open-world action RPG that can stand toe-to-toe with some of the biggest and best in the genre.
PS4Blog.net - Tracey - 9.5 / 10 (PS4)
Horizon Zero Dawn is an incredible game. It is so easy to end up immersed in Aloy’s world as time stands still. The game’s story is great and offers several twists and surprises. And even though I mentioned it at the start of my Horizon Zero Dawn review, this is certainly one of the best-looking games on the PS4, no question. I highly recommend this game, and if you have a PS4 Pro, you’ll enjoy even better visuals that will rock your world!
Thanks OpenCritic for the review formatting help!
submitted by ninjyte to Games [link] [comments]


2014.11.11 09:00 Obrusnine Dragon Age: Inquisition Review Thread

This is the thread for a list of all of the reviews for Dragon Age: Inquisition, I will continue to update this as more reviews and information are released. Thank you everyone for helping me out by providing links, keep it up! :D
Game: Dragon Age: Inquisition
Developer: Bioware
Publisher: Electronic Arts
Platforms: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360
Release Date:
  • NA: November 18th, 2014 12AM EST
  • EU: November 19th, 2014 3PM PST (November 20th, 2014 4PM PST in the UK)
  • AU: November 19th, 2014 5AM PST
  • KST: November 17th, 2014 10AM EST
Price: NA $59.99/UK £39.00/AU $99.95/EU 59.90€
Extra Information
Genre: Action Role-Playing
Engine: Frostbite 3, SpeedTree
Score Composed by: Trevor Morris
Mode(s): Single and Multi Player
Distribution: Optical and Blu Ray Disks, Digital Download
Wikipedia Page: http://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_Age:_Inquisition
Metascore Across all Platforms
*Average Critic Score Across All Platforms
http://www.metacritic.com/game/pc/dragon-age-inquisition
REVIEWS
AVERAGE SCORE: Out of 61 reviews the Average is
PERFECT REVIEWS: Out of 61 reviews there are
GamingTrend: http://gamingtrend.com/reviews/dragon-age-inquisition-welcome-to-the-new-age-of-role-playing/
Dragon Age Inquisition is the best RPG I’ve played in a decade.
Score
GameSpot: http://www.gamespot.com/reviews/dragon-age-inquisition-review/1900-6415949/
Video Review contains spoilers
Dragon Age: Inquisition is a wonderful game and a lengthy pilgrimage to a magical world with vital thematic ties to one we already know.
Score
Polygon: http://www.polygon.com/2014/11/11/7134385/dragon-age-inquisition-review-ps4-xbox-one-playstation-4-pc
This review contains inaccurate information, all Multiplayer DLC will be free
Dragon Age: Inquisition is a game of extraordinarily rare scope.
Score
4gamers.be (Dutch): http://www.4gamers.be/reviews/41005/1/Dragon-Age-Inquisition
Score
IGN: http://www.ign.com/articles/2014/11/11/dragon-age-inquisition-review
Despite its less than compelling plot, I still want to go back to explore and fight through every nook and cranny of Dragon Age: Inquisition, until every dragon’s skull is mounted on my wall.
Score
PC Gamer: http://www.pcgamer.com/dragon-age-inquisition-review/
I want a rich world, interesting characters, and a dramatic and memorable plot. Judged on those criteria, Dragon Age: Inquisition sits happily alongside BioWare’s best.
Score
Destructoid: http://www.destructoid.com/review-dragon-age-inquisition-283093.phtml
Dragon Age: Inquisition not only feels like a fully fledged role-playing adventure, but it's also packed with fun things to do that will keep you busy for weeks.
Score
GamesRadar: http://www.gamesradar.com/dragon-age-inquisition-review/
Dragon Age: Inquisition creates a massive, vibrant world on a scale far greater than its predecessors, and does an excellent job of making you feel in command.
Score
Eurogamer: http://www.eurogamer.net/articles/2014-11-11-dragon-age-inquisition-review
The true power of the Inquisition may be illusory, but that doesn't stop it being satisfying to wield while it lasts.
Score
Hardcore Gamer: http://www.hardcoregamer.com/2014/11/11/review-dragon-age-inquisition/
Like a good hundred hour long novel that never lets up, Dragon Age: Inquisition is so engrossing you won’t be able to put it down.
Score
Joystiq: http://www.joystiq.com/2014/11/11/dragon-age-inquisition-review-tipping-the-scales/
Dragon Age: Inquisition is BioWare's reaffirmation of what it's capable of delivering.
Score
Game Informer: http://www.gameinformer.com/games/dragon_age_inquisition/b/playstation4/archive/2014/11/11/dragon-age-inquisition-review-game-informer.aspx
After two disparate entries with different philosophies, Dragon Age’s identity crisis is over.
Score
AusGamers: http://www.ausgamers.com/games/dragon-age-inquisition/review/
Dragon Age: Inquisition is an epic experience that haunts you between play sessions, enticing you to come back for more.
Score
MMORPG: http://www.mmorpg.com/gamelist.cfm/game/1028/view/reviews/load/355/Bioware-Reclaims-the-RPG-Crown.html
If you haven’t yet ordered DAI, do. You will not be sorry.
Score
SoftPedia: http://www.softpedia.com/reviews/games/pc/Dragon-Age-Inquisition-Review-464607.shtml
Dragon Age: Inquisition is a sign that developer BioWare and publisher Electronic Arts understand why gamers were disappointed with the second game in the series and are eager to regain their love by creating a complex, massive, engaging and sometimes surprising mix of action and role playing that can easily keep someone engaged until the end of the year.
Score
GameStar (German): http://www.gamestar.de/spiele/dragon-age-inquisition/test/dragon_age_inquisition,46872,3080182.html
Score
MeriStation (Spanish): http://www.meristation.com/playstation-4/dragon-age-inquisition/analisis-juego/1872501?1=&
Score
CraveOnline: http://www.craveonline.com/gaming/reviews/786151-dragon-age-inquisition-review-saving-world#/slide/1
Dragon Age: Inquisition’s beautiful world isn’t just a theme park looking to entertain with pre-built rides, it makes you feel like a part of the equation with major choices to be made, and often.
Score
Post Arcade: http://business.financialpost.com/2014/11/11/dragon-age-inquisition-review-eighty-hours-with-probably-the-best-game-of-2014/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&__lsa=edc7-a44c
Even with its heaping helping of bugs, Dragon Age: Inquisition is very likely the best game of 2014.
Score
VentureBeat: http://venturebeat.com/2014/11/11/dragon-age-inquisition-review/
...the game is a worthy addition to a spectacular Western RPG franchise, only barely surpassed by Dragon Age: Origins.
Score
Time Magazine: http://time.com/3554352/dragon-age-inquisition-review/
BioWare's latest RPG is a grand romp through a breath-taking fantasy setting. And it features some of the most interesting characters we've yet seen in a Dragon Age title.
Score
GameCrate: http://www.gamecrate.com/review-dragon-age-inquisition-monumental/
If you enjoy what Bioware has done in the past or if you’re a fan of RPGs with exciting combat and rich stories and characters, here’s the game you’ll be playing over and over again until a sequel is released.
Score
VideoGamer: http://www.videogamer.com/reviews/dragon_age_inquisition_review.html
A worthy addition to the Dragon Age series, but it takes some time to prove it.
Score
Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/video-game-reviews/11221041/Dragon-Age-Inquisition-review.html
BioWare's sprawling fantasy RPG offers an embarrassment of activites to explore, but sometimes fails to provide the motivation to do so.
Score
God Is a Geek: http://www.godisageek.com/reviews/dragon-age-inquisition-review/
If you’re looking for a vast, complex, multi-branching, old school RPG epic, there’s currently nothing else on next-gen consoles to top it.
Score
Digital Spy: http://www.digitalspy.com/gaming/review/a609153/dragon-age-inquisition-review-ps4-a-rewarding-and-reactive-world.html#~oVijMn5WQ7TUkg
As long as you're prepared to put the required time in, Dragon Age: Inquisition has plenty to give.
Score
Shack News: http://www.shacknews.com/article/87087/dragon-age-inquisition-review-respect-the-inquisition
With a huge, breathtaking world, an epic story, and choices that leaves a significant mark on the world around you, Dragon Age: Inquisition embodies everything that makes the series so popular.
Score
PlayStation Universe: http://www.psu.com/review/25150/Dragon-Age-Inquisition-Review--quite-easily-the-best-RPG-of-the-year
BioWare has not only addressed its fans’ concerns but has developed a title that RPG fans will donate many hours of their lives to. Dragon Age: Inquisition is not only one of the best games to come out this year, its easily the best RPG of the year.
Score
Gaming Nexus: http://www.gamingnexus.com/Article/4623/Dragon-Age-Inquisition/
To put it in as few words as possible: Inquisition is a splendid game as the next-console-generation successor to BioWare’s catalog of great action RPGs.
Score
Video Game Sophistry: https://www.youtube.com/watch?v=6DgStwweOlA&list=UUEvNGwLX3AKUAZRwTqrhhSQ
The Most Addictive Game Ever Made.
Score
SpazioGames (Italian): http://www.spaziogames.it/recensioni_videogiochi/console_multi_piattaforma/17034/dragon-age-inquisition.aspx
Score
CheatCC Review: http://www.cheatcc.com/ps4/rev/dragonageinquisitionreview.html
It’s a fun game that will probably never achieve a broad fan base, but there will be those that love the game and will go to great lengths to defend it with rabid aggression.
Score
RPGFan Review: http://www.rpgfan.com/reviews/Dragon_Age_Inquisition/index.html
This is one of Bioware's best, easily my favorite Dragon Age title, and a game I encourage anyone to check out. Just be ready to put up with some technical weirdness along the way.
Score
Stevivor: http://stevivor.com/2014/11/review-dragon-age-inquisition/
I'd go as far to say that this is the RPG the current-generation of consoles has been waiting for.
Score
MMGN: http://mmgn.com/xboxone/dragon-age-inquisition-review
Despite some technical issues, this is perhaps the best game BioWare game have ever produced, and a game Dragon Age fans rightly deserve.
Score
PSLS: http://www.playstationlifestyle.net/2014/11/11/psls-dragon-age-inquisition-review-ps4/#/slide/1
Despite the small issues with the horses and the lack of items players can buy from merchants, I can still safely say that Dragon Age: Inquisition is the best console RPG I have ever played.
Score
Neoseeker: http://www.neoseeker.com/Articles/Games/Reviews/dragon_age_inquisition_xbox_one_review/
Dragon Age: Inquisition isn't just a return to form, it exceeds expectations across the board.
Score
XGN (Dutch): http://www.xgn.nl/dragon-age-inquisition-review
Score
Vandal (Spanish): http://www.vandal.net/analisis/pc/dragon-age-inquisition/14263/4
Score
GameBlog (French): http://www.gameblog.ftests/2110-dragon-age-inquisition-pc-xbox-one-ps4
Score
Xbox Culture:
Overall Dragon Age: Inquisition is exactly what these new systems needed: an open-world RPG that puts the world, and its decisions, at your fingertips and just says go.
Score
GameReactor (Swedish): http://www.gamereactor.se/recensione202564/Dragon+Age%3A+Inquisition/?page=2
Score
GamersGlobal (German): http://www.gamersglobal.de/test/dragon-age-inquisition
Score
Aftenposten (Norwegian): http://www.aftenposten.no/kultuspill/Politisk-fantasy-i-Dragon-Age-Inquisition-7781469.html
Score
PC World: http://www.pcworld.com/article/2846035/dragon-age-inquisition-review-big-bold-and-full-of-fetch-quests.html
Dragon Age: Inquisition has some utterly amazing moments, but they're padded out by a fair amount of ho-hum filler.
Score
Metro GameCentral: https://metro.co.uk/2014/11/11/dragon-age-inquisition-review-bigger-than-skyrim-4944106/
BioWare’s new fantasy role-player not only atones for the sins of Dragon Age II but brings some genuinely new ideas to the war table.
Score
GameReactor Norway (Norweigen): http://www.gamereactor.no/anmeldelse272854/Dragon+Age%3A+Inquisition/
Score
GameReactor Portugal/Spain/Italy/Denmark
Score
ZTGD: http://www.ztgd.com/reviews/dragon-age-inquisition-ps4-review/
Dragon Age is back and better than ever.
Score
CanadianGamersOnline: http://canadianonlinegamers.com/review/dragon-age-inquisition-review/
Overall, Dragon Age: Inquisition is a great game that everyone should have in their collection.
Score
EveryEye (Italian): http://www.everyeye.it/pc/articoli/dragon-age-inquisition_recensione_24127
Score
Eurogamer Italy (Italian): http://www.eurogamer.it/articles/2014-11-11-dragon-age-inquisition-ritorno-alle-origini-recensione-review
Score
3DJuegos (Spanish): http://www.3djuegos.com/juegos/analisis/17061/0/dragon-age-inquisition/
Score
Jeuxactu (French): http://www.jeuxactu.com/test-dragon-age-inquisition-sur-ps4-et-xbox-one-96134.htm
Score
FZ (Swedish): http://www.fz.se/artiklarecension/20141111/dragon-age-inquisition/?page=1
Score
Dualshockers: http://www.dualshockers.com/2014/11/11/review-dragon-age-inquisition-high-end-fantasy/
This might be the epic fantasy RPG you’ve been waiting a good long while for.
Score
BonusWeb (Czech): http://bonusweb.idnes.cz/dragon-age-inquisition-recenze-dma-/Recenze.aspx?c=A141110_165822_bw-pc-recenze_anb
Score
GamePlanet: http://www.gameplanet.com.au/pc/reviews/g5462d48fbe265/Dragon-Age-Inquisition-review/
Dragon Age: Inquisition is still a brilliant if flawed gem from one of the best storytellers in the genre.
Score
Gamer.no: http://www.gamer.no/artikleanmeldelse-dragon-age-inquisition/165423
Score
Worth Playing: http://worthplaying.com/article/2014/11/12/reviews/94109/
Dragon Age: Inquisition is the biggest and best Dragon Age to date.
Score
USGamer: http://www.usgamer.net/articles/dragon-age-inquisition-ps4-review
It took them a while, but they've finally managed to nail the epic fantasy RPG they've wanted to make since Dragon Age: Origins, and the result is one of this year's best games.
Score
PSXextreme: http://www.psxextreme.com/ps4-reviews/48.html
Never has “it just does it right” been a more apt or more unsatisfying description.
Score
Guardian: http://www.theguardian.com/technology/2014/nov/14/dragon-age-inquisition-review
Inquisition gets under your skull like red lyrium.
Score
GRYOnline (Polish): http://www.gry-online.pl/S020.asp?ID=10100
Score
submitted by Obrusnine to dragonage [link] [comments]


Klubbrecension: True Love Nöjesguiden